บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด


ผู้ผลิตงานด้านบันเทิงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง และพร้อมเติบโตไปกับเรา เข้าร่วมทีมในตำแหน่งต่อไปนี้

Social Media : Follow Polyplus


เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ :
• จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับ ปวช.ในสาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุงในโครงการหรืออาคารหรือบริษัทฯ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
• ขยัน มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
• ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้
• สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ หรือสามารถเข้าปฏิบัติงานกะได้ หรือสามารถทำงานนอกสถานที่ และทำงานล่วงเวลาได้
• มีทักษะการสื่อสารที่ดี และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้


ผู้จัดการฝ่ายอาคารและซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ :
• จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ด้านการบริหารอาคาร ด้านวิศวะและซ่อมบำรุงดีเยี่ยม (มีประสบกาณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป)
• สู้งานสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้ มีความละเอียดรอบคอบ และมีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำ
• มีความทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีและรวดเร็ว
• รู้จักพัฒนาวิธีการทำงาน และรักษาผลประโยชน์ให้บริษัท
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ดี
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ หรือสามารถเข้าปฏิบัติงานกะได้ หรือสามารถทำงานนอกสถานที่ และทำงานล่วงเวลาได้
• ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้


พนักงานขับรถ

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ 2 ปี
- รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์
- มีใบขับขี่

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ขับรถและดูแลรถ


เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติ :
- มีประสบการณ์ด้านเลขานุการอย่างน้อย 1 - 2 ปีขึ้นไป
- การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของงานเลขานุการ
- สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ดี
- มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี
- มีทักษะการบริหารคน บริหารงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีบุคลิกภาพและมารยาทที่ดี คล่องแคล่ว ว่องไว กระตือรือร้น อดทนต่องานหนัก สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และสามารถทำงานนอกสถานที่ได้
- มีทัศนคติ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ดี
- เชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้ารับผิดชอบ
- มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ปฎิบัติตัวตามกฎระเบียบ


พนักงานขับรถ (ผู้บริหาร)

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี
- มีความสุภาพ อ่อนน้อม ใจเย็น สุขุม
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีทัศนคติที่ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ดี และรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ขับรถให้กับผู้บริหาร
- ดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น
- รักษาความสะอาดรถ
- ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ :
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการสื่อสารและให้คำแนะนำและเจรจาต่อรองได้ดี
- สามารถบริหารเวลาและมีวินัยในตนเอง
- สามารถแก้ปัญหาในภาวะกดดันได้
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านโปรแกรม Microsoft Office

รายละเอียดงาน :
- ดูแลขั้นตอนการสรรหาพนักงาน
- ดูแลการฝึกอบรมประจำปี
- ดูแลสวัสดิการพนักงาน
- ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
- ประสานงานติดต่อหนวยงานราชการ (ประกันสังคมและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
- จัดทำรายงานสรุปสถิติการมาทำงานพนักงาน
- ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยรักษาความปลอดภัย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


Producer

คุณสมบัติ :
- เพศ ไม่จำกัด
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 3 - 5 ปี
- มีความรู้ในงานตัดต่อ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- ใจรักในงานโทรทัศน์
- คิดและวางแผนหัวข้อในการนำเสนอรูปแบบรายการ
- สร้างสรรค์รายการในรูปแบบทันสมัย
- ควบคุมการผลิตและการออกอากาศรายการ
- ตรวจสอบ ควบคุม การตัดต่อและลำดับรายการให้เป็นไปตามแผนงานกำหนดไว้
- วางแผนสัมภาษณ์แหล่งข่าว และประสานงานระหว่างสถานีโทรทัศน์และบริษัท
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ Creative

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสนใจทางด้านบันเทิง
- คล่องแคล่ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทน มีความพยายาม และมีความรับผิดชอบสูง

หน้าที่รับผิดชอบ :
- คิดและหาข้อมูลเพื่อนำมาสร้างสรรค์ในรายการ
- คิดและนำเสนอแขกรับเชิญ
- คิดและเขียนสคริปรายการ
- ดูแล ควบคุมการถ่ายทำรายการ
- ควบคุมดูแลงานตัดต่อรายการ 

หลักฐานในการสมัครงาน
1. เรซูเม่ (Resume)
2. สำเนาบัตรประชาชน (หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี))
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
5. ทรานสคริป (Transcript)
6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7. ผลงานต่างๆ (ถ้ามี)

 
โอกาสที่จะก้าวหน้าทางอาชีพการงาน รอคุณแล้วที่นี่!!

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 16.30 น.

หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติและรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
99 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ :
02-572-4444 e-mail : hr@polyplus.co.th

 

*** ส่งเอกสารสมัครงานในรูปแบบภาษาไทย ทุกตำแหน่ง ***

ตำแหน่งงานอัพเดท 6 มค 65

 

 


Copyright @ 2022 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.