บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด


ผู้ผลิตงานด้านบันเทิงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง และพร้อมเติบโตไปกับเรา เข้าร่วมทีมในตำแหน่งต่อไปนี้

Social Media : Follow Polyplus


โปรแกรมเมอร์

คุณสมบัติ :
- เพศ ไม่จำกัด
- วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลและพัฒนาระบบโปรแกรม และฐานข้อมูล
- จัดทำรายงาน หรือ ข้อมูล ตามความต้องการของ user
- สามารถเขียนโปรแกรม .NET ,PHP และฐานข้อมูล SQL
- สามารถติดตั้ง โปรแกรม และ OS เองได้
- หากมีความรู้ ด้าน network และพัฒนาโปรแกรม android หรือ ios ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
- สามารถทำงานเป็นทีม สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทน จากภาวะกดดัน และรับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย
- เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อพัฒนางานองค์กร อาทิ Re - Designing & Graphic
- หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ให้ทันสมัย และสามารถเก็บข้อมูล และทำรีพอร์ทของ user
- ทำงานร่วมกับ Graphic designer ออกแบบเว็บไซต์ ตรงตามที่กำหนดไว้


Producer (Online)

คุณสมบัติ :
- ดูแลการผลิตรายการ ช่องทางออนไลน์ ในรูปแบบ VDO Content
- ตัดต่อ และทำกราฟฟิก ร่วมกับ art director
- ดูแลระบบเสียงและแสง ครบขั้นตอนการผลิตและนำเสนอช่องทางออนไลน์
- สามารถใช้กล้องและกล้องวิดีโอได้เป็นอย่างดี
- มีความเข้าใจระบบ video ของแอพพลิเคชั่น Facebook / Youtube / Instragram และสามารถแก้ปัญหาได้
- สามารถทำงานเป็นทีม ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในบริษัท และลูกค้าได้
- มีความอดทน ต่อภาวะกดดัน มีไหวพริบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร


พนักงานขับรถผู้บริหาร

คุณสมบัติ :
- เพศชาย อายุ 30-50 ปี
- มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
- สามารถทำงานล่วงเวลา และวันเสาร์-อาทิตย์ ได้
- มีใบอนุญาติขับรถ รู้เส้นทางเป็นอย่างดี และเคารพกฎจราจร
- ตรวจสอบ ดูแล และรักษาสภาพรถให้สะอาด และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- หากมีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหารมาก่อน และไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Public Relations (AE)

คุณสมบัติ :
- เพศ ไม่จำกัด
- วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ /วารสารศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคลิกภาพและ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- มีความอดทนต่องานที่มีกำหนดเวลาแน่นอน และมีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- วางแผนงานประชาสัมพันธ์ และนำเสนองานได้
- มีทักษะด้านประสานงานทั้งหน่วยงานภายนอก ลูกค้า สื่อมวลชนต่างๆ และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสื่อมวลชนสัมพันธ์ สร้างสรรค์งานที่เกี่ยวกับการสื่อสารได้
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ :
- เพศ ไม่จำกัด
- วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ /วารสารศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านดูแลลูกค้า อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
- มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพและ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะในการใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- มีความอดทนต่องานที่มีกำหนดเวลาแน่นอน และมีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- วางแผนงานประชาสัมพันธ์ และนำเสนองานได้
- มีทักษะด้านประสานงานทั้งหน่วยงานภายนอก ลูกค้า สื่อมวลชนต่างๆ และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสื่อมวลชนสัมพันธ์ สร้างสรรค์งานที่เกี่ยวกับการสื่อสารได้
- บริหารงานกลุ่มเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


เจ้าหน้าที่ Creative

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสนใจทางด้านบันเทิง
- คล่องแคล่ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทน มีความพยายาม และมีความรับผิดชอบสูง

หน้าที่รับผิดชอบ :
- คิดและหาข้อมูลเพื่อนำมาสร้างสรรค์ในรายการ
- คิดและนำเสนอแขกรับเชิญ
- คิดและเขียนสคริปรายการ
- ดูแล ควบคุมการถ่ายทำรายการ
- ควบคุมดูแลงานตัดต่อรายการ


แม่บ้าน และ พ่อบ้าน (หลายตำแหน่ง)

คุณสมบัติ :
- ต่ำกว่าปริญญาตรี
- ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
- รักความสะอาด
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส
- ซื่อสัตย์

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ทำความสะอาดออฟฟิศ
- ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกสำนักงาน หรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานในการสมัครงาน
1. เรซูเม่ (Resume)
2. สำเนาบัตรประชาชน (หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี))
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
5. ทรานสคริป (Transcript)
6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7. ผลงานต่างๆ (ถ้ามี)

 
โอกาสที่จะก้าวหน้าทางอาชีพการงาน รอคุณแล้วที่นี่!!

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 16.30 น.

หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติและรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
99 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ :
02-572-4444 e-mail : hr@polyplus.co.th

 

*** ส่งเอกสารสมัครงานในรูปแบบภาษาไทย ทุกตำแหน่ง ***

ตำแหน่งงานอัพเดท 23 พ.ย. 60

 

 


Copyright @ 2017 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.